Povinně zveřejňované informace

 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

-       Předškolní vzdělávání dětí poskytované podle platných právních předpisů

-       Zajištění školního stravování pro děti mateřské školy (školní jídelna)

Zřizovatel

Statutární město Plzeň, Funkci zřizovatele vykonává rada městského obvodu Plzeň 2

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

zřizovací listina

3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační struktura

4.

Kontaktní spojení

Kontakty  

5.

Platby

Školné, stravné 

6.

Identifikační číslo školy (IČ)

70940746

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

Údaje o rozpočtu 

ŠVP  

Zřizovací listina 

9.

Žádosti o informace

Místo a způsoby podání

10.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Kontakty

11.

Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

(viz rozhodnutí o nepřijetí)

-       poštou

-       osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

12.

Formuláře

Lze - vyzvednout osobně v kanceláři ředitele MŠ,

         stáhnout zde

Žádost o přijetí do MŠ  

Přihláška ke stravování

Evidenční list dítěte

Žádost o poskytnutí informace

Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

 

13.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

Zápis do MŠ 

Zápis do MŠ květen formou elektronických zápisů.

V průběhu školního roku v případě volné kapacity
po domluvě s ředitelkou MŠ.

Pověření k vyzvedávání dítěte

Osvobození od úplaty – informace podá ředitelka školy

 

14.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon 

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 

   

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací 

 

Dosud nebylo řešeno

16.

Licenční smlouvy, Výhradní licence

Nejsou uzavřeny

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva