Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1.

 Název

37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18 příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení – předškolní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

-        Předškolní vzdělávání dětí

-        Zajištění školního stravován

viz zřiz. listina

Zřizovatel – statutární město Plzeň, funkci zřizovatele vykonává Městský obvod Plzeň 2

 

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3.

Organizační struktura

Ředitelkou mateřské školy je od 1. 1. 2016 Jiřina Horáková Kizmanová

Škola se člení na vedení školy, pedagogické pracovníky a provozní pracovníky.

Organizační schéma školy

a) ředitelství

b) úsek : pedagogický

              správní

              stravovací

Organizační schéma

4.

Kontaktní spojení

Kontakty

 

5.

Případné platby  lze poukázat

Číslo účtu – Školné, stravné 

6.

IČO

70940746

7.

Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina 

ŠVP 

8.2 Údaje rozpočtu:

Rozpočet

9.

Žádosti o informace

Místo a způsob podání

10.

Příjem podání a podnětů

Kontakty

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání

- poštou

- osobně

do 15 dnů ode dne doručení.

 

11.

Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy:

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

   

12

Úhrady za poskytování informací

 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Dosud nebylo řešeno

13.

Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva

2019

2020