Povinné předškolní vzdělávání - pro rodiče předškoláčků

 

Povinné předškolní vzdělávání

§  Pro děti, které do 31. srpna příslušného roku dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání povinné (dle zákona č.561/2004 Sb. § 34 a).

§  Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

§  Dítě se musí u nás vzdělávat alespoň 4 hodiny dopoledne, tj. od 8:00 do 12:00 hod. (dle § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

§  Může být vzděláváno také v domácím prostředí, i když k nám přijato bude (viz. Individuální vzdělávání).

§  Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz. organizace školního roku v základních a středních školách.

§  Zůstává právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.

§  Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání

§  V době nepřítomnosti  v mateřské škole má zákonný zástupce povinnost dítě nejpozději do tří dnů řádně omluvit, a to osobně, telefonicky na tel. číslech 377 242 416, 724 897 457 (též prostřednictvím SMS) nebo prostřednictvím  e- mailu zaslaným na adresu skola@ms37.plzen-edu.cz.

§  Ředitelka je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

§  Po návratu dítěte do MŠ zákonný zástupce omlouvá jeho nepřítomnost písemně u třídního učitele na omluvném listu dítěte.

§  Předem známou nepřítomnost dítěte je nutné omluvit písemně před jejím započetím.

§  Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Pokračující neomluvenou absenci ředitelka školy oznámí zřizovateli (viz. níže).

§  Neplnění předškolního vzdělávámí  a sankce:

§  Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k povinné školní docházce a zajistit, aby řádně docházelo do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

§  Za přestupek (viz citováno výše) lze uložit pokutu až do 5.000,- Kč, jedná se o přestupek na úseku školství a bude ho řešit přestupková komise ÚMO 2 Plzeň Slovany na základě ohlášení ředitelkou školy.