Informace pro rodiče - přivádění, vyzvedávání, omlouvání dětí

 

Provozní doba v naší MŠ je od 6:30 do 16:00 hod.

 

PRAVIDLA PŘI PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 

Je povinností rodičů dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání pří příchodu o MŠ dítě odvést a osobně předat paní učitelce a při odchodu si dítě osobně vyzvednout. Není možné dítě posílat samotné po schodech. Do okamžiku předání dítěte paní učitelce ručí za dítě zákonný zástupce či jím pověřená osoba.

„Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitel mateřské školy převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitel mateřské školy předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.“

DOMÁCÍ VIDEOTELEFON

Při komunikaci s paní učitelkou prostřednictvím domácího videotelefonu Vás prosíme o nahlížení do kamery (z důvodu identifikace).

 

PŘIVÁDĚNÍ, VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Ráno se scházíme od 6:30 hod. ve třídě „BROUČKŮ         .

Děti ze třídy „SKŘÍTKŮ“       odcházejí zpravidla do své třídy v 7:30 hod.

Je potřeba děti přivést do MŠ do 8.00 hodin (z důvodu normování jídla ve školní jídelně, individuálnímu programu ve třídě apod.). Pozdější příchody je možné mimořádně domluvit s paní učitelkami. Včasný příchod doporučujeme i proto, aby Vaše dítě mělo dostatek času si pohrát.

Vyzvedávání dětí po obědě probíhá: od 12:00 hod,  od 12:15 hod., nejdéle si děti vyzvedávejte do 12:30 hod., později to z důvodu bezpečnosti (vytírá se) není vhodné.

Vyzvedávání dětí odpoledne probíhá: od 14:30 hod., v 15:15 hod. se třídy spojují ve třídě  .

V teplých dnech jsou obě třídy společně na zahradě, budete o tom informováni prostřednictvím cedule na hlavních dveřích. Přístup na zahradu je možný bočními vrátky.

Žádáme Vás o včasné vyzvedávání dítěte, abychom mohli MŠ uzavřít v 16:00 hodin.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Děti je potřeba omlouvat do 8:00 hod. (prostřednictvím telefonů – viz.nástěnka,  webové stránky;  omlouvání předem  - osobně ve třídě, do sešitu v hl. chodbě). V případě, že dítě neomluvíte, bude mu započtena strava.                             

 

První den nepřítomnosti dítěte má zákonný zástupce dítěte právo vyzvednout si celodenní stravu a to v případě, že stravu předem neodhlásil. Výdej stravy je možný pouze v čase od 11.15 hodin do 11.45 hodin. V jiný čas nebude možné oběd zákonnému zástupci vydat. Oběd se bude vydávat pouze do vlastních, čistých, plastových nebo nerezových nádob (oběd nelze vydávat do skleněných nádob).                                             

 

Děkujeme za spolupráci. Kolektiv MŠ.