Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 в дитячих садках ВСТАНОВЛЕНИХ МІСТОМ ПЛЗЕНЬ

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 NA MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM PLZEŇ

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 

        kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

        kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

  

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису:

14. 6. 2023 v době od 10.00 - 17.00 hod           14. 6.2023 в период с 10.00 - 17.00 год.

15. 6. 2023 v době od 10.00 - 17.00 hod           15. 6.2023 в период с 10.00 - 17.00 год.

 

Místo zápisu / Місце запису:

Dostavte se na níže uvedená kontaktní místa podle Vašeho místa pobytu v Plzni.

Зверніться до контактних пунктів вказаних нижче, відповідно до вашого місця перебування в Плзні.

 

Školský obvod Plzeň 1: ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň

(Lochotín, Bolevec, Vinice)

Шкільний район Плзень 1: Відділення міського району 1, алей Свободи 60, 323 00 Плзень
(Лохотін, Болевец, Вініце)

 

Školský obvod Plzeň 2: ÚMO Plzeň 2- Slovany, Koterovská tř. 83, 326 00 Plzeň

(Slovany, Božkov, Bručná, Hradiště, Koterov)

Шкільний район Плзень 2: Відділення міського району 2- Словани, вул. Котеровска. 83, 326 00 Плзень
(Словани, Божков, Бручна, Градіштє, Котеров)

Školský obvod Plzeň 3: odloučené pracoviště 24. MŠ, bývalý ČEDOK, Sedláčkova 12/ Prešovská 10

(Bory, Doudlevce, Skvrňany, Radobyčice, Valcha + Litice, Křimice, Lhota, Radčice, Malesice)

Шкільний район Плзень 3: окреме робоче місце 24-го Дитячого садка, колишній ЧЕДОК, Седлачкова 12 / Прешовска 10
(Бори, Доудлевец, Шкврняни, Радобичіце, Валха + Літіце, Кріміце, Лгота, Радчіце, Малесіце)

Školský obvod Plzeň 4: 64. MŠ, Pod Chlumem 3, 323 00 Plzeň

(Doubravka, Bukovec, Červený Hrádek, Lobzy, Újezd)

Шкільний район Плзень 4: 64-ий Дитячий садок, Под Хлумем 3, 323 00 Плзень
(Дубравка, Буковец, Червени Градек, Лобзи, Уєзд)

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

 

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8 .2023 věku 5 let.

     У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31. 8. 2023 року досягла 5-річного віку.

 

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

     Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi viz příloha, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

     заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії див додаток, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

 

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

     документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

     документ, що дає право представляти дитину;

 

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31. 8. 2023 5 let).

     довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31. 8. 2023 р. досягли 5 років).

 

4.  O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.