Platby (školné, stravné) - 2023/2024

 Úplata za předškolní vzdělávání „ŠKOLNÉ“

 • Výši úplaty stanovuje ředitelka školy dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  ve spolupráci s účetní školy.
 • Na školní rok 2023/2024 stanovila částku 615 Kč na jedno dítě a měsíc,
  pro období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024
 • Úplata je splatná do 15. dne v příslušném měsíci, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Zákonný zástupce dá souhlas k inkasu na školné, ve výši limitu 1000,- Kč, ve prospěch účtu mateřské školy: č. účtu 57132311/0100.

Bezúplatnost předškolního vzdělávání

 • Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, dále dítěti, kterému byl v dalším školním roce udělen odklad školní docházky.
 • Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (uvedené v § 16 odst. 9, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

 Osvobozen od úplaty je

a)    zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi),

b)    zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c)    rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d)    fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 • Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na sociální příplatek je povinen zákonný zástupce oznámit do osmi dnů od nastalé změny. Pokud bude zjištěno (prokázáno), že nastalé změny nebyly hlášeny, může být docházka dítěte ukončena nebo bude úplata za vzdělávání zpětně uhrazena.
 • V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.
 • V případě přerušení provozu mateřské školy v  měsíci červenci a srpnu se úplata se nehradí.

Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Opakované nezaplacení úplaty v termínu či nedodržení termínu úplaty může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

Úplata za školní stravování dětí                                             

 • Úplata za stravné, dle projedených obědů, je splatná do 15. dne v příslušném měsíci. Zákonný zástupce dá souhlas k inkasu na stravné, ve výši limitu 1300,- Kč,
  ve prospěch účtu školní jídelny 37. mateřské školy Plzeň, Barvínkova 18: 

  č. účtu: 24533311/0100.
 • První platba stravného ve výši 1300,- Kč je pro všechny děti zálohová. Vedoucí školní jídelny si ji strhne v září (do 10. dne) z účtu zákonného zástupce.
 • Další platby stravného dle skutečně projedených obědů se hradí vždy následující měsíc (tj. v říjnu za září, v listopadu za říjen atd.).
 • Pokud zákonný zástupce poskytne mateřské škole souhlas se zaplacením zálohy na celý školní rok, bude z ní na konci školního roku uhrazena projedená strava za měsíc červen, finanční přebytek bude poslán na účet.
 • Úplatu za stravné je možné hradit i v hotovosti.

Stravné činí:

celodenní

děti do 6 let 54,- Kč, 

děti od 7- 8 let – 59,- Kč.

Do jednotlivých kategorií se děti zařazují dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (tj. od 1. 9. do 31. 8.).

Opakované nezaplacení stravného v termínu může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.